ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

สราวุฒิ ใจชื้น

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

นาวาเอก

เกียรติกูล ไชยสังวล

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๑

นาวาเอก

วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๒

นาวาเอกหญิง

กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร.

นาวาเอกหญิง

ลลิดา สวัสดิชัย

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ

นาวาเอกหญิง

ศศิมา ศังขจันทรานนท์

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอกหญิง

ศศิวิมล ทองดีแท้

ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง

นาวาเอกหญิง

พัทยวดี ผาสุข

ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

นาวาโทหญิง

อาริยา ทองมาก

หัวหน้าแผนกคลังวิทยาศาสตร์

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด