ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

เกษม หวลบุตตา

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

นาวาเอก

กิติรัตน์ เงินมีศรี

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๑

นาวาเอก

อมร ทองเหม

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๒

นาวาเอก

สมนึก อ่ำเอี่ยม

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร.

นาวาเอกหญิง

พัทยวดี ผาสุข

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ

นาวาเอกหญิง

กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก

วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง

นาวาโทหญิง

อาริยา ทองมาก

หัวหน้าแผนกคลังวิทยาศาสตร์

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด