นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

  • นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

  • รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๒

  • -
  • -
  • -