ผู้บังคับบัญชาในอดีต

ผู้บังคับบัญชาในอดีต
น.อ.พระประกอบกลกิจ ๑๓ ส.ค.๗๑ - ๒ เม.ย.๗๔ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.พระประกอบกลกิจ ๑๓ ส.ค.๗๑ - ๒ เม.ย.๗๔ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.ต.หลวงกลสาตรเสนี ๑ เม.ย.๗๔ - ๕ พ.ย.๗๔ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.ต.หลวงกลสาตรเสนี ๑ เม.ย.๗๔ - ๕ พ.ย.๗๔ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.หลวงอุดม ศรแสง ๕ พ.ค.๘๑ - ๓๑ ก.ค.๘๖ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.หลวงอุดม ศรแสง ๕ พ.ค.๘๑ - ๓๑ ก.ค.๘๖ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.นอม สุภัทรพันธุ์ ๑ ส.ค.๘๖ - ๓๑ ธ.ค.๙๗ หก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

น.อ.นอม สุภัทรพันธุ์ ๑ ส.ค.๘๖ - ๓๑ ธ.ค.๙๗ หก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.สมพันธุ์ บุนนาค ๑ ม.ค.๙๘ - ๑๓ มิ.ย.๐๘ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.สมพันธุ์ บุนนาค ๑ ม.ค.๙๘ - ๑๓ มิ.ย.๐๘ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ถวิล วังแก้ว ๑ ต.ค.๐๘ - ๓๐ ก.ย.๒๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ถวิล วังแก้ว ๑ ต.ค.๐๘ - ๓๐ ก.ย.๒๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ธนา ณ สงขลา ๑ ต.ค.๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ธนา ณ สงขลา ๑ ต.ค.๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ประภัสสร์ สิงหเสนี ๑ ต.ค.๒๕ - ๓๐ ก.ย.๒๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ประภัสสร์ สิงหเสนี ๑ ต.ค.๒๕ - ๓๐ ก.ย.๒๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.สุเอ็ด จันทรัคคะ ๑ ต.ค.๒๙ - ๓๐ ก.ย.๓๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.สุเอ็ด จันทรัคคะ ๑ ต.ค.๒๙ - ๓๐ ก.ย.๓๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วินัย ทิพย์โส ๑ ต.ค.๓๐ - ๓๐ ก.ย.๓๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วินัย ทิพย์โส ๑ ต.ค.๓๐ - ๓๐ ก.ย.๓๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.อำพัน เอี่ยมณรงค์ ๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๒ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.อำพัน เอี่ยมณรงค์ ๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๒ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.อนุศักดิ์ จิตรสุข ๑ ต.ค.๓๒ - ๓๑ มี.ค.๓๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.อนุศักดิ์ จิตรสุข ๑ ต.ค.๓๒ - ๓๑ มี.ค.๓๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ธำรง วิบูลเสถียร ๑ เม.ย.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ธำรง วิบูลเสถียร ๑ เม.ย.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วีระ หุ่นดี ๑ ต.ค.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๕ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วีระ หุ่นดี ๑ ต.ค.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๕ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.เยี่ยม เอี่ยมอุบล ๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๗ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.เยี่ยม เอี่ยมอุบล ๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๗ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ล้ำเลิศ พิชิตชโลธร ๑ ต.ค.๓๗ - ๓๑ มี.ค.๓๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ล้ำเลิศ พิชิตชโลธร ๑ ต.ค.๓๗ - ๓๑ มี.ค.๓๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.บรรจง เที่ยงคำ ๑ เม.ย.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๓๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.บรรจง เที่ยงคำ ๑ เม.ย.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๓๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ประสิทธิ์ รักวาทิน ๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ประสิทธิ์ รักวาทิน ๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ไกรเทพ ภมรบุตร ๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ไกรเทพ ภมรบุตร ๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์ ๑ ต.ค.๔๑ - ๓๑ มี.ค.๔๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์ ๑ ต.ค.๔๑ - ๓๑ มี.ค.๔๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.อุดมสวัสดิ์ เอกภูมิ ๑ เม.ย.๔๓ - ๒๓ ส.ค.๔๔ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.อุดมสวัสดิ์ เอกภูมิ ๑ เม.ย.๔๓ - ๒๓ ส.ค.๔๔ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.โสภณ บำรุงผล ๒ ต.ค.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๗ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.โสภณ บำรุงผล ๒ ต.ค.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๗ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.บรรยง นิศามณีพงษ์ ๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ มี.ค.๔๘ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.บรรยง นิศามณีพงษ์ ๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ มี.ค.๔๘ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ศาตราจารย์นคร ทนุวงษ์ ๑ เม.ย.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ศาตราจารย์นคร ทนุวงษ์ ๑ เม.ย.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.รุ่งรัตน์ บุญรัตพันธุ์ ๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.รุ่งรัตน์ บุญรัตพันธุ์ ๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง ๑ ต.ค.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง ๑ ต.ค.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ เม.ย.๕๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ เม.ย.๕๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ม.ล.อนุนพนันท์ นวรัตน์ ๑ พ.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๔ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.ม.ล.อนุนพนันท์ นวรัตน์ ๑ พ.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๔ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๖ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๖ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.มิ่ง อิ่มวิทยา ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๘ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.มิ่ง อิ่มวิทยา ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๘ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.กำจาย ปองเงิน ๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.กำจาย ปองเงิน ๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.พร้อมสรรพ์  วุฑฒกนก ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ มี.ค.๖๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ มี.ค.๖๐ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วิพันธุ์  ชมะโชติ ๑ เม.ย.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วิพันธุ์ ชมะโชติ ๑ เม.ย.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.กิติพงษ์ เรืองเดช ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.กิติพงษ์ เรืองเดช ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.เกษม หวลบุตตา ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พล.ร.ต.เกษม หวลบุตตา ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ