น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ หน.นชค.กวก.วศ.ทร. นำเจ้าหน้าที่ของ กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหาร ให้การฝึกกำลังพลเพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในร้อย ชป.กร. ระหว่าง ๘-๑๑ มิ.ย.๖๓ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ

Release Date : 11-06-2020 13:31:59
น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ หน.นชค.กวก.วศ.ทร. นำเจ้าหน้าที่ของ กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหาร ให้การฝึกกำลังพลเพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในร้อย ชป.กร. ระหว่าง ๘-๑๑ มิ.ย.๖๓ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ

น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ หน.นชค.กวก.วศ.ทร. นำเจ้าหน้าที่ของ กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหาร ให้การฝึกกำลังพลเพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในร้อย ชป.กร. ระหว่าง ๘-๑๑ มิ.ย.๖๓ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ


  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ หน.นชค.กวก.วศ.ทร. นำเจ้าหน้าที่ของ กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหาร ให้การฝึกกำลังพลเพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในร้อย ชป.กร. ระหว่าง ๘-๑๑ มิ.ย.๖๓ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง