พลเรือตรีธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Release Date : 20-06-2022 00:00:00
พลเรือตรีธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พลเรือตรีธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง