พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะฯ มอบสิ่งของและของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 06-01-2022 15:09:47
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะฯ มอบสิ่งของและของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะฯ มอบสิ่งของและของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕


รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะฯ มอบสิ่งของและของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง