นาวาเอก ชัชนพ ตันสงวน

 • นาวาเอก ชัชนพ ตันสงวน

 • ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๙

  ประวัติการรับราชการ

  - กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร.

  - กองตรวจทางเทคนิค จร.ทร.                         

  - ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ