ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

พัลลภ เขม้นงาน

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

นาวาเอก

เกียรติกูล ไชยสังวล

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๑

นาวาเอก

วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๒

นาวาเอกหญิง

กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร.

นาวาเอกหญิง

ศศิมา ศังขจันทรานนท์

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ

นาวาเอก

ชัชนพ ตันสงวน

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก

ประโยชน์ พรมมิ

ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง

นาวาเอก

มนตรี วงศ์ประยูร

ผู้อำนวยการกองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด