นาวาเอกหญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์

 • นาวาเอกหญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์

 • ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Management Studies ,[email protected]

  ประวัติการรับราชการ

  - ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง

  - นปก.ประจำ กพ.ทร.

  - ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ                       

  - ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ