นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

 • นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร

 • รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๒

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  - หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๘

  - วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙

  ประวัติการรับราชการ

  - รองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

  - นายทหารฝ่ายเทคนิค การวัตถุระเบิด กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ