ผู้บังคับบัญชาในอดีต

Release Date : 28-01-2012 00:00:00

 

น.อ.พระประกอบกลกิจ น.ต.หลวงกลสาตรเสนี น.อ.หลวงอุดม ศรแสง น.อ.นอม สุภัทรพันธุ์
๑๓ ส.ค.๗๑ - ๒ เม.ย.๗๔ ๑ เม.ย.๗๔ - ๕ พ.ย.๗๔ ๕ พ.ค.๘๑ - ๓๑ ก.ค.๘๖ ๑ ส.ค.๘๖ - ๓๑ ธ.ค.๙๗
ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ผอ.หอวิทยาศาสตร์ทหารเรือ หก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.สมพันธุ์ บุนนาค พล.ร.ต.ถวิล วังแก้ว พล.ร.ต.ธนา ณ สงขลา พล.ร.ต.ประภัสสร์ สิงหเสนี
๑ ม.ค.๙๘ - ๑๓ มิ.ย.๐๘ ๑ ต.ค.๐๘ - ๓๐ ก.ย.๒๑ ๑ ต.ค.๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕ ๑ ต.ค.๒๕ - ๓๐ ก.ย.๒๙
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.สุเอ็ด จันทรัคคะ พล.ร.ต.วินัย ทิพย์โส พล.ร.ต.อำพัน เอี่ยมณรงค์ พล.ร.ต.อนุศักดิ์ จิตรสุข
๑ ต.ค.๒๙ - ๓๐ ก.ย.๓๐ ๑ ต.ค.๓๐ - ๓๐ ก.ย.๓๑ ๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๒ ๑ ต.ค.๓๒ - ๓๑ มี.ค.๓๓
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.ธำรง วิบูลเสถียร พล.ร.ต.วีระ หุ่นดี พล.ร.ต.เยี่ยม เอี่ยมอุบล พล.ร.ต.ล้ำเลิศ พิชิตชโลธร
๑ เม.ย.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๓ ๑ ต.ค.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๕ ๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๗ ๑ ต.ค.๓๗ - ๓๑ มี.ค.๓๙
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.บรรจง เที่ยงคำ พล.ร.ต.ประสิทธิ์ รักวาทิน พล.ร.ต.ไกรเทพ ภมรบุตร พล.ร.ต.เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์
๑ เม.ย.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๓๙ ๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๐ ๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๑ ๑ ต.ค.๔๑ - ๓๑ มี.ค.๔๓
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.อุดมสวัสดิ์ เอกภูมิ พล.ร.ต.โสภณ บำรุงผล พล.ร.ต.บรรยง นิศามณีพงษ์ พล.ร.ต.ศาตราจารย์นคร ทนุวงษ์
๑ เม.ย.๔๓ - ๒๓ ส.ค.๔๔ ๒ ต.ค.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๗ ๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ มี.ค.๔๘ ๑ เม.ย.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๙
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.รุ่งรัตน์ บุญรัตพันธุ์ พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง พล.ร.ต.พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร พล.ร.ต.ม.ล.อนุนพนันท์ นวรัตน์
๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๐ ต.ค.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒ ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ เม.ย.๕๓ ๑ พ.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย.๕๔
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข พล.ร.ต.มิ่ง อิ่มวิทยา พล.ร.ต.กำจาย ปองเงิน พล.ร.ต.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
๑ พ.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๘ ๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ มี.ค.๖๐
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
       
พล.ร.ต.วิพันธุ์ ชมะโชติ พล.ร.ต.กิติพงษ์ เรืองเดช พล.ร.ต.เกษม หวลบุตตา พล.ร.ต.สราวุฒิ ใจชื้น
๑ เม.ย.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒ ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
     
พล.ร.ต.ธานินทร์ ทิพย์โส      
๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕      
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ      

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง