นาวาเอกหญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

 • นาวาเอกหญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

 • หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร.

 •  

   

  ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

  ในประเทศ      

                 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.ทั่วไป)

            ข้าราชการกลาโหมพลเรือน โรงเรียนพลทหาร กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

            หลักสูตรนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ชั้นนายเรือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

            หลักสูตรทั่วไป โรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๑๖

            การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี สำหรับนายทหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

            นายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๓๕ โรงเรียนนายทหารอาวุโส

            นักบริหารทีมงาน กรมกำลังพลทหารเรือ

                 วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐

  การฝึกด้านอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ - คชรน.) ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในการฝึก ได้แก่ ผู้อำนวยการฝึก/รองผู้อำนวยการฝึก/ส่วนควบคุมการฝึก/ส่วนประเมินผลการฝึก ในการฝึก ทร. วศ.ทร.  Cobra Gold และ ศรชล.

  ผู้อำนวยการชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ กรณีไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ กองทัพเรือ  ณ อาคารรับรอง สัตหีบ

  บริหารจัดการการส่งกำลังบำรุงวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมการปนเปื้อน Covid-19 ในการสนับสนุนกองทัพเรือ

  การจัดทำตำรา คู่มือเอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ และแบบประเมินผลการฝึกด้านการป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์

  บทความวิชาการ

  วารสารนาวิกศาสตร์ เรื่อง การฆาตกรรมสายลับรัสเซียโดยใช้สารกัมมันตรังสี มิ.ย.๕๐ อาวุธชีวภาพจากปี๊บ พ.ค.๔๙ , นมเป็นพิษ ธ.ค.๕๑ และ VX สารพิษที่ถูกตรวจพบในการสังหารพี่ชายต่างมารดาผู้นำเกาหลีเหนือ ก.ย.๖๐

  เอกสารประจำภาค รางวัลเอกสารประจำภาคยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการทัพเรือ เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative: PSI)

  ต่างประเทศ

  ๑๙ มิ.ย.-๑๑ พ.ย.๓๘ Chemical officer basic course, U.S. Army ,  Fort McClellan , Alabama U.S.A.

  ๖ - ๑๐ ก.ย.๖๐ การฝึก Pacific Protector 17 (PP 17) ในหัวข้อ Proliferation Security Initiative (PSI)  ออสเตรเลีย

  ๘ ก.ย.๕๙ ได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (Expert Consultant) ในบัญชีรายชื่อ SGM Roster ของกลไกของเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ (United Nations Secretary – General’s Mechanism for investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons)

  ๑๓ - ๑๖ ธ.ค.๖๐  การประชุมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของกลไกเลขาธิการสหประชาชาติ (Meeting of UN Secretary-General's Mechanism Expert Consultants) ณ สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา   

  ประวัติตำแหน่งการทำงาน

                 ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

                 ประจำแผนกก๊าซ กองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 ประจำแผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 หัวหน้าแผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และทดสอบ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ

                 หัวหน้าหมวดห้องทดลอง แผนกควบคุมคุณภาพ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

                 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

                 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 หัวหน้าแผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 หัวหน้าแผนกวิชาการ กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 รองผู้อำนวยการกองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

                 อาจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

                 รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

                 รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

                 นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ

                 ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

   

  ตำแหน่งปัจจุบัน

                     หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ