นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล

 • นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล

 • รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ๑

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) University of Oregon  สหรัฐอเมริกา

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๐

  - วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๘

  ประวัติการรับราชการ

  - นายทหารฝ่ายเทคนิค การวัตถุระเบิด กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ              

  - ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  

  - นายช่างเทคนิค กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ