พลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน

 • พลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน

 • เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

 • การศึกษา

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙

  - ปริญญาตรี สาขา Naval Architecture and Marine Engineering, 1986 (Cum Laude) 

    (University of Michigan, Ann Arbor, Michigan UAS.)

  - ปริญญาโท สาขา Naval Architecture and Marine Engineering, 1986  

    (University of Michigan, Ann Arbor, Michigan UAS.)

  - ปริญญาเอก สาขา Marine Engineering, 1991-1995  

    (University of Newcastle, Newcastle Upon Tyne, England)

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๘

  - วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑

  ตำแหน่งรับราชการที่ผ่านมา

  - ผู้อำนวยการกองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองโรงงานเรือเหล็ก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ

  - รองผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ                      

  - รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

  งานสอนหนังสือ

  - รร.นายเรือ

  - รร.ชั้นต้นพรรคกลิน สรส.

  - วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช

  - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา