ประวัติหน่วยงาน

Release Date : 29-03-2016 00:00:00
ประวัติหน่วยงาน

-กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเป็น "หอวิทยาศาสตร์" เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๑ โดยมีภารกิจ คือ การวิเคราะห์ทางเคมี การทดสอบ ทางฟิสิกส์ และการทดลองทางไฟฟ้า
 

-พ.ศ.๒๔๗๓ หอวิทยาศาสตร์ ได้รับโอนแผนกโรงงานฝึกการจักรของโรงเรียนนายเรือเข้ามา รวมอยู่ด้วย เนื่องจากในขณะนั้น ยังขึ้นการปกครองกับโรงเรียนนายเรือ

 

-พ.ศ.๒๔๘๖ หอวิทยาศาสตร์ ได้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๖ (ม.๖ เดิม)เข้าเป็นพนักงานประจำหอวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรก
 

-พ.ศ.๒๔๙๒ หอวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น "กองวิทยาศาสตร์ ทหารเรือ" ขึ้นตรงต่อ กรมเสนาธิการทหารเรือ
 

-พ.ศ.๒๔๙๔ ได้เพิ่มแผนกวิจัยขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง ให้มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้าทดลองและผลิตวัสดุขึ้นมาตามความต้องการของกองทัพเรือ
 

-พ.ศ.๒๔๙๗ กองทัพเรือได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิทยาศาสตร์ทหารเรือให้ใหม่ โดยอยู่ในบริเวณเยื้องกับสถานีตำรวจนครบาล บางกอกใหญ่ ถนนอรุณอัมรินทร์


 

-พ.ศ.๒๕๐๑ เปลี่ยนฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกองวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขึ้นเป็น " กรม วิทยาศาสตร์ ทหารเรือ " จัดอยู่ในส่วนกิจการพิเศษ ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ
 

-พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอัตราและจัดส่วนราชการเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น ๔ กอง ๓ แผนก คือ กองแผนและโครงการ กองวิเคราะห์ และทดสอบ กองวิทยาการ กองผลิตและซ่อมบำรุง แผนกธุรการ แผนกการเงิน และแผนกคลังวิทยาศาสตร์
 

-พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอัตราและจัดส่วนราชการใหม่โดยแบ่งเป็น ๕ กอง ๑ แผนก คือ กองบังคับการ กองแผนและโครงการ กองวิเคราะและทดสอบ กองวิทยาการ กองผลิตและซ่อมบำรุง และแผนกคลังวิทยาศาสตร์
 

-๑๘ เม.ย.๔๐ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งใหม่ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ และได้เริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ใน ๒๑ เม.ย.๔๐