ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
วศ.ทร.มอบหมายให้ ร.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร.และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และทดสอบ ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ นรข.เขตหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นรข.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ นรข.เขตอุบลราชธานี

วศ.ทร.มอบหมายให้ ร.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร.และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และทดสอบ ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ นรข.เขตหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นรข.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ นรข.เขตอุบลราชธานี

วศ.ทร.มอบหมายให้ ร.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร.และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และทดสอบ ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ นรข.เขตหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นรข.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ นรข.เขตอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ น้ำอุปโภค-บริโภค ของหน่วย ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรนิบัติ ดูแล รักษา เครื่องกรองน้ำและการล้างทำความสะอาด ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลในพื้นที่ได้มีความมั่นใจว่าได้ อุปโภค-บริโภค น้ำที่สะอาด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ ธ.ค.๖๓

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓