นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง และแอลกอฮอล์สำหรับชำระล้าง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนาฯ

Release Date : 01-07-2022 00:00:00
นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ   ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง  และแอลกอฮอล์สำหรับชำระล้าง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี  เขตทวีวัฒนาฯ

นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ   ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง  และแอลกอฮอล์สำหรับชำระล้าง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี  เขตทวีวัฒนา  และ มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ   ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐ ขวด  ขนาด  ๕ ลิตร ๑๒ ถัง พร้อมแอลกอฮอล์สำหรับชำระล้าง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวิชรราชวิทยายน  เขตบางแค  กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพเรือ


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ   ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง  และแอลกอฮอล์สำหรับชำระล้าง ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี  เขตทวีวัฒนาฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง