โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งป.๖๔


คำสั่ง

   คำสั่งโครงการอนุรักษ

    หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ

 


แผนแม่บท

  แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙

  กรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ทร. ระยะที่ ๕ ปีที่เจ็ด ๒๕๖๕-๒๕๖๙


คู่มือ

  คู่มือ อพ.สธ.ฉบับย่อ

  วิถี อพ.สธ


กิจกรรม

  กิจกรรมและโครงการตามแผนแม่บท ของ วศ.ทร. 

  ปลูกคืนถิ่นธรรมชาติ จันทบุรีและเกาะช้าง

  การสำรวจเกาะแสมสาร

  ปลูกคืนถิ่น จังหวัดพังงา

  อนุรักษ์กล้วยไม้คืนถิ่น

  กิจกรรมสำรวจใหญ่เกาะแสมสาร มี.ค.65

  หัวข้อนิทรรศการของ วศ.ทร.ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑

  การศึกษาการกระจายพันธุ์ของเตยทะเล ชายฝั่งของเกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง 


รายงานผล

  รายงานผลคุณภาพน้ำทะเล เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

  รายงานผลการสำรวจความหลากหลายของกล้วยไม้และแนวทางการใช้ประโยชน์ บริเวณเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

  ประชุม นขต. แถลงผลคณะทำงานโครงการอนุรักษ์ ๘


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง