แถลงผลสอบทานการควบคุมภายใน วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ผ่านระบบ RTN Meeting ณ ห้องประชุม วศ.ทร. (๒) ใน ศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ มี น.อ.มนัส เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานแถลงผลสอบทานในส่วนของ วศ.ทร.

Release Date : 27-05-2022 00:00:00
แถลงผลสอบทานการควบคุมภายใน วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ผ่านระบบ RTN Meeting ณ ห้องประชุม วศ.ทร. (๒) ใน ศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐  มี น.อ.มนัส  เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานแถลงผลสอบทานในส่วนของ วศ.ทร.

แถลงผลสอบทานการควบคุมภายใน วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ผ่านระบบ RTN Meeting ณ ห้องประชุม วศ.ทร. (๒) ใน ศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐  มี น.อ.มนัส  เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานแถลงผลสอบทานในส่วนของ วศ.ทร. มี น.อ.หญิง กิ่งแก้ว  แก้วกรรณ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ วศ.ทร. ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานติดตามการประเมินการควบคุมภายใน วศ.ทร. และคณะ เป็นหัวหน้าคณะแถลงผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ วศ.ทร. จากความเสี่ยงใน งป.๖๓


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
แถลงผลสอบทานการควบคุมภายใน วศ.ทร. และ สวพ.ทร. ผ่านระบบ RTN Meeting ณ ห้องประชุม วศ.ทร. (๒) ใน ศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐  มี น.อ.มนัส  เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานแถลงผลสอบทานในส่วนของ วศ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง