พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒o ขวด และขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕๐ ขวด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Release Date : 10-05-2022 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒o ขวด และขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕๐ ขวด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒o ขวด และขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕๐ ขวด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19) ณ โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อช่วยเหลือชุมชน อันส่งผลให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อกองทัพเรือ


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ แกลลอน ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒o ขวด และขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕๐ ขวด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง