ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 11-03-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕

"...ขอให้ใช้การฝึกในครั้งนี้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติการและขอให้ผู้บังคับหน่วยในทุกระดับชั้นเน้นประสิทธิภาพของหน่วยตนเองออกมาให้มากที่สุด..."

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ (การฝึก ทร.๖๕) ในปีนี้ทำการฝึกในขั้นสถานการณ์ปกติ – ความขัดแย้งระดับต่ำ เน้นกระบวนการจัดทำแผนจนได้คำสั่งยุทธการเพื่อใช้ในการฝึก นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติด้านการรักษากฎหมายในทะเล รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วย

สำหรับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) เน้นการทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบแนวทางการใช้กำลังของ กองทัพเรือ รวมถึงการทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างจริงของหน่วยทุกระดับกองทัพเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดการจัดฝึก “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ อาทิ การป้องกันฐานทัพเรือและการควบคุมเรือ การปฏิบัติการข่าวสาร การส่งกำลังบำรุง การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์และการบังคับใช้กฎหมายในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติต่อหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ามาสนธิกำลัง อาทิ แนวความคิดในการควบคุม เส้นทางเรือพาณิชย์ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกหัวข้อปฏิบัติการเรือดำน้ำ สำหรับเตรียมการรองรับเรือดำน้ำที่จะเข้าประจำการ สำหรับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบและการสนับสนุนของหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกยิงตอร์ปิโดแบบ MK46 จากเรือหลวงสุโขทัย ณ พื้นที่อ่าวไทย ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และการฝึกสนธิกำลังระหว่างหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงต่อเป้าเคลื่อนที่ได้ในทะเล บริเวณสนามยิงอาวุธทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ศูนย์อำนวยการยิงร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการฝึกครั้งแรกในระดับกองทัพเรือ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ด้วยกำลังทางเรือ ตามแนวทางการใช้กำลัง From The Sea ต่อด้วยการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) โดยจะทำการฝึกในพื้นที่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องและหน่วยราชการในพื้นที่ร่วมชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดจนหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึก โดยมียุทโธปกรณ์ที่สำคัญเข้าร่วมการฝึก อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงตาปี เรือหลวงสงขลา เรือหลวงวังใน เรือตรวจการณ์ กำลังอากาศนาวี ปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยานแบบต่าง ๆ รวมถึงอากาศยานจากกองทัพอากาศอีกจำนวนหนึ่ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง