พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบหมายให้ กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 พื้นที่เขตทวีวัฒนา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 06-01-2022 15:47:29
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบหมายให้ กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 พื้นที่เขตทวีวัฒนา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบหมายให้ กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 พื้นที่เขตทวีวัฒนา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕


รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบหมายให้ กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 พื้นที่เขตทวีวัฒนา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง