พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑) และตรวจเยี่ยม นขต.วศ.ทร.ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

Release Date : 05-10-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑) และตรวจเยี่ยม นขต.วศ.ทร.ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑) และตรวจเยี่ยม นขต.วศ.ทร.ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑) และตรวจเยี่ยม นขต.วศ.ทร.ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง